HARDERWIJK: 0341 217172 | HIERDEN: 0341 453 177 | NUNSPEET: 0341 740 003 info@deberekuyl.nl
Over ons

Kwaliteitsregeling

Kwaliteitsregeling

Bij Therapeutisch Centrum de Berekuyl staan kwaliteit en transparantie hoog in het vaandel. Vanzelfsprekend willen ook onze zorgpartners, de overheid en onze beroepsorganisaties dat wij de door ons geleverde kwaliteit inzichtelijk maken. Op die manier kunnen zij met een kritische blik ons dagelijks handelen beoordelen.

Therapeutisch Centrum de Berekuyl is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Keurmerk Fysiotherapie, en wij ondersteunen het Kwaliteitsbeleid van beide organisaties. Om de kwaliteit van de praktijk en de behandelingen (nog) beter te kunnen waarborgen, zijn wij tevens aangesloten bij zorgcoöperatie FleGel, Qualiview, SEMH en HCA. Daarnaast onderschrijven wij de positie van de patiënt binnen het zorglandschap, zoals verwoord door de IAPO (International Association Patient Organizations). 

Onze therapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register en bij het Keurmerk Fysiotherapie. 

Om de kwaliteit van de behandeling te blijven waarborgen, moeten onze therapeuten voldoen aan hoge eisen, zoals het volgen van beroepsinhoudelijke bij- en nascholingscursussen en het toepassen van de behandelrichtlijnen van de beroepsvereniging.

Bovendien worden er jaarlijks diverse peer reviewbijeenkomsten en intervisiemomenten georganiseerd, waarbij we van elkaar en van collega’s van andere praktijken willen leren en het niveau van behandelen en patiëntenzorg willen verbeteren.  

Lees meer over kwaliteit bij Therapeutisch Centrum de Berekuyl

Hierdoor bent u verzekerd van kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening 

Kwaliteit is geen toeval, maar een beredeneerd, georganiseerd en beheerst resultaat. Het is het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten te voldoen. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren (met als gevolg tevreden klanten) én ook de interne organisatie. De eigen processen van de organisatie zijn hierbij het uitgangspunt. 

Paramedische zorggroep FleGel 

Paramedische zorggroep FleGel is een multidisciplinaire organisatie (van eerstelijns zorgaanbieders) die met zorgverzekeraars, verwijzers, ziekenhuizen, gemeenten en provincies contracten sluit om de chronische zorg, eerstelijns revalidatie en preventie in de regio NW Veluwe en een deel van Flevoland te coördineren en uit te voeren, met als doel de kwaliteit van zorg, de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van hulpvragers (patiënten) te verbeteren. 

www.zorggroepflegel.nl  

Het Keurmerk 

Therapeutisch centrum de Berekuyl is aangesloten bij de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Dit is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Daartoe faciliteren dataverzameling en het proces van ‘leren en verbeteren’. 

www.keurmerkfysiotherapie.nl  

 Zorg bewust meten 

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapiepraktijk en onze therapeuten. Daarom neemt onze praktijk deel aan onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg. U wordt via de mail uitgenodigd een vragenlijst in te vullen. Het doel is om de kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg inzichtelijk te maken. 

www.qualizorg.nl 

 Qualiview 

Qualiview maakt gebruik van de CQ-index (Consumer Quality index). Deze landelijk gevalideerde vragenlijst brengt de ervaringen van de door patiënten ontvangen fysiotherapie in kaart. De CQ-index is een gestandaardiseerde methodiek voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg.  

Met Qualiview waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen. 

 HealthCare Auditing (HCA) 

HCA is sinds jaren het auditbureau voor fysiotherapeuten in Nederland. De ontwikkeling van het HKZ ISO 9001-certificeringsschema heeft aan de basis gestaan voor de HCA-kwaliteitsaudits fysiotherapie.  

HCA heeft zelf een aantal auditproducten ontwikkeld, die zijn toegespitst op de fysiotherapeutische markt en die al jaren naar volle tevredenheid worden afgenomen door verzekeraars en fysiotherapiepraktijken. De HCA-producten hebben bewezen objectief te zijn en geven een goed inzicht in het kwaliteitsniveau in relatie tot dagelijks handelen. De richtlijnen van het KNGF en de VvOCM hebben hiermee als voorbeeld gediend. 

Onze praktijk voldoet aan de HCA-eisen en mag zich hiermee PlusPraktijk noemen. 

www.healthcareauditing.nl 

 Controle op kwaliteit 

Jaarlijks wordt de praktijk gecontroleerd aan de hand van kwaliteitsnormen door auditbureau HCA. 

Het Plus-predicaat komt bovenop de kwaliteitssystemen zoals bijvoorbeeld het Keurmerk Fysiotherapie. 

Privacy  

Om de kwaliteit te meten en te waarborgen, deelt therapeutisch centrum de Berekuyl gegevens met bovenstaande zorgpartners. Uiteraard voldoen wij daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens van patiënten worden dan ook niet aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de patiënt. Tijdens de intake wordt u gevraagd of u toestemming geeft om uw anonieme gegevens te delen met bovenstaande partners.

Om uw gegevens op een veilige manier te bewaren, maken wij gebruik van Abakus, ons Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit systeem is bedoeld om de zorg en informatie omtrent uw klachten inzichtelijk te maken en te delen met collega’s werkend op de Berekuyl. Zelf kunt u via dit systeem uw vragenlijsten invullen en de algemene gegevens aanvullen. Dit gaat volgens een veilige weg. 

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens:  

www.KNGF.nl  

Sinds 1 juli 2017 zijn er enkele regels veranderd. Om die reden liggen er in onze praktijk formulieren waarop u kunt aangeven welke informatie u wilt delen en met wie de informatie gedeeld mag worden. 

 

Een impressie van de praktijk